Cyfarfod a’r Tim

Wedi’i reoli gan fwy na 110 o wirfoddolwyr, rydyn ni’n elusen leol gyda gwirfoddoli ac ysbryd gymunedol wrth ei chalon. Cyflogir staff i yrru amcanion ymlaen, rheoli prosiectau a helpu i gynnal y coed.

Bwrdd Ymddiriedolwyr

Mae’r bwrdd rheoli’n cynnwys 11 o Ymddiriedolwyr (gwirfoddolwyr) – y mwyafrif ohonynt yn lleol. Mae gan y Bwrdd Ymddiriedolwyr y cyfrifoldeb i arwain Ymddiriedolaeth Penllergare yn effeithiol at lwyddiant. Mae Ymddiriedolwyr wedi’u harwain gan y Cadeirydd yn goruchwylio ein Rheolwr Gyfarwyddwr (sydd hefyd yn wirfoddolwr) gan sicrhau bod Coed y Cwm Penllergare yn cael ei reoli’n dda ac yn gweithredu o fewn polisïau a gytunir, y gyfraith a’i gyllideb.  Mae Ymddiriedolwyr yn cyfarfod bob dau fis.

Grŵp Gweithredol

Dirprwyir rheolaeth a gweithrediadau ddydd i ddydd i’r grŵp gweithredol. Wedi’i arwain gan ein Rheolwr Gyfarwyddwr, mae’r grŵp gweithredol (sydd hefyd yn cynnwys gwirfoddolwyr) yn adolygu materion gweithredol ac yn gweithio gyda staff a gwirfoddolwyr i gyflenwi amcanion strategol a gweithredol. Mae’r Grŵp Gweithredol yn cyfarfod yn fisol.

Staff

Ar hyn o bryd mae 4 aelod parhaol o staff – y Rheolwr Cyffredinol, Rheolwraig Ran Amser y Siop Goffi, Rheolwraig Gynorthwyol Ran Amser y Siop Goffi, a Choediwr Rhan Amser. Ariennir y Rheolwr Ystad, y Parcmon Coetir Rhan Amser a’r Rheolwr Datblygu Busnes Rhan Amser gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri am gyfnod cyfyng o amser Hefyd penodir contractwyr o bryd i’w gilydd er mwyn ymgymryd â gwaith ychwanegol. Lle mae’n bosibl, tynnir y rhain o’r cymunedau amgylchynol. Y Rheolwr Cyffredinol yw’r uwch-reolwr ar y safle â chyfrifoldeb am reolaeth weithredol gyffredinol Penllergare heblaw am ddatblygu cefnogwyr a gwirfoddolwyr a chynhyrchu incwm.

Gwirfoddolwyr

Mae gennym dîm syfrdanol o wirfoddolwyr o bob cefndir sy’n gweithio’n ddiflino i warchod ac adfywio Coed y Cwm Penllergare er mwyn i bawb ei fwynhau. Rydyn ni, fel gwirfoddolwyr, yn anadlu bywyd i mewn i’r lle ac rydyn ni’n dod ynghyd oherwydd bod hanes, bywyd gwyllt a phobl Penllergare yn bwysig inni. Mae gwirfoddolwyr wrth galon popeth a wnawn – o wneud penderfyniadau a rheoli ein cyllidebau i reoli coetir a llysgenhadaeth – ac ni allen ni oroesi hebddynt. Gweler ein hadran Gwirfoddoli i gael rhagor o wybodaeth.

Darllenwch ein proffilau isod i ddysgu rhagor. Peidiwch â phetruso cysylltu neu gael sgwrs gyda ni ar unrhyw amser.

Translate »