Plannu'r Dyfodol

Ymunwch drwy helpu i blannu dyfodol Coedwig Cwm Penllergare

Dros y blynyddoedd nesaf mae gan Ymddiriedolaeth Penllergare gynlluniau i blannu miloedd o goed brodorol newydd i helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a gwella bioamrywiaeth.

Bydd y coed hyn yn ychwanegu at y miloedd lawer o goed presennol yn y Coed a byddant hefyd yn helpu i ddisodli'r rhai sydd wedi cwympo oherwydd oedran neu afiechyd.

Ymunwch â Phlannu'r Dyfodol drwy roi rhodd naill ai fel rhodd i ddathlu neu goffáu anwylyd sy'n buddsoddi nid yn unig yn y Coed ond hefyd eu dyfodol.

Os hoffech chi wneud ymrwymiad hirdymor i'n helpu i blannu'r dyfodol, gallwch gofrestru ar gyfer cyfraniad misol i'r prosiect cyffrous, drwy glicio yma.

 


  Cymorth Rhodd

  Enw'r elusen:
  YMDDIRIEDOLAETH PENLLERGARE – THE PENLLERGARE TRUST

  Os ydych yn talu treth incwm yn y DU, cwblhewch y datganiad Rhodd Cymorth. Bydd hyn yn ein galluogi i adennill y dreth oddi wrth
  Refeniw Inland, gan gynyddu gwerth eich rhodd heb unrhyw gost i chi. Termau ac amodau pellach cysylltiedig
  Gellir darllen Cymorth Rhodd yma.

  HeddiwYn ystod y 4 blynedd diwethafYn y dyfodol

  Rwy'n drethdalwr yn y DU ac rwy'n deall, os byddaf yn talu llai o Dreth Incwm a/neu Dreth Enillion Cyfalaf na swm y Rhodd Cymorth
  Hawliais ar fy holl gyfraniadau yn y flwyddyn dreth honno, fy nghyfrifoldeb i yw talu unrhyw wahaniaeth. Rwy'n deall bod eraill
  nid yw trethi fel TAW a Treth y Cyngor yn gymwys.

  Rhowch wybod i'r Grŵp os ydych:

  1. Eisiau canslo'r datganiad hwn.
  2. Newid eich enw neu gyfeiriad cartref.
  3. Peidiwch â thalu digon o dreth ar eich incwm a/neu enillion cyfalaf mwyach.

  Os ydych yn talu treth incwm ar y gyfradd uwch neu ychwanegol ac eisiau derbyn y gostyngiad treth ychwanegol sy'n ddyledus i chi, rhaid i chi
  cynnwys eich holl roddion Cymorth Rhodd ar eich ffurflen dreth Hunanasesiad neu gofynnwch i Gyllid a Thollau EM addasu eich treth
  cod.

  Mae manylion Fy Rhoddwr Cymorth Rhodd yr un fath â manylion Cyswllt

   

  Bydd yr Ymddiriedolaeth yn cysylltu â phob person sy'n rhoi neu'n rhoi coed drwy e-bost, lle byddwn yn gofyn a hoffech gael tystysgrif rhodd i goffáu eich rhodd. Bydd y coed yn cael eu plannu fel rhan o'n hymgyrch dros y ddwy flynedd nesaf. Mae'r rhoddion hyn tuag at blannu coed yng Nghoedwig Cwm Penllergare ac nid ydynt yn prynu coeden/coed gan yr Ymddiriedolaeth.

  Mae gan yr Ymddiriedolaeth gyfleoedd arbennig eraill i unigolion, cwmnïau a sefydliadau gyfrannu tuag at ein hymgyrch Plannu'r Dyfodol yma ym Mhenllergare. Cysylltwch â ni yn [email protected] i gael gwybod mwy

  Oeddech chi'n gwybod bod y coed ym Mhenllergare yn amsugno 4200 tunnell o CO2 bob blwyddyn?