Roi

Mae Ymddiriedolaeth Penllergare (yr elusen fach sy'n gofalu am Goed Cwm Penllergare) yn gosod sylfeini cadarn ar gyfer y dyfodol ar gyfer cynnal a chadw'r Coed yn gynaliadwy. Mae'r Ymddiriedolaeth yn edrych ar ffyrdd o gynhyrchu incwm, heb orfod dibynnu ar y grantiau nad ydynt bob amser yno. I wneud hynny a helpu i dalu am y costau parhaus o gadw'r Coed ar agor i'r cyhoedd, mae angen Eich help arnom.

Gallwch gyfrannu yma ac yn awr, yn ddiogel, gyda cherdyn debyd neu gredyd, gan ddefnyddio'r ffurflen isod. Rydym yn defnyddio Stripe fel ein system dalu ond nid oes angen i chi gael cyfrif Stripe i dalu â cherdyn. Gallwch ddewis rhodd untro neu daliadau rheolaidd. Bydd eich rhodd yn ein helpu i achub ac adfer Coedwig Cwm Penllergare ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

PWYSIG:
– Llenwch y ffurflen isod a hefyd ail-nodi'r rhodd o'ch dewis a'r swm gofynnol ar y ffurflen Stripe, h.y. Rhodd £10. Gwnewch hyn er mwyn sicrhau ein bod yn cofrestru'ch rhodd yn gywir.
– Os ydych yn dymuno rhoi rhodd unwaith ac am byth, cliciwch yma

  Manylion cyswllt

  Dewiswch eich opsiwn rhoi / au isod:

  Mae'r holl roddion yn mynd tuag at gynnal a chadw ac adfer Coed Cwm Penllergare yn y dyfodol.


  Cymorth Rhodd

  Enw'r elusen:
  YMDDIRIEDOLAETH PENLLERGARE – THE PENLLERGARE TRUST

  Os ydych yn talu treth incwm yn y DU, llenwch y datganiad Cymorth Rhodd. Bydd hyn yn ein galluogi i adennill y dreth oddi wrth Gyllid y Wlad, gan gynyddu gwerth eich tanysgrifiad heb unrhyw gost i chi. Gellir darllen termau a condisiotnau pellach sy'n gysylltiedig â Chymorth Rhodd yma.

  HeddiwYn ystod y 4 blynedd diwethafYn y dyfodol

  Rydw i'n drethdalwr yn y Deyrnas Unedig ac yn deall os ydw i'n talu llai o Dreth Incwm a/neu Dreth ar Enillion Cyfalaf na swm y Cymorth Rhodd a hawliwyd ar fy holl roddion yn y flwyddyn dreth honno mai fy nghyfrifoldeb i yw talu unrhyw wahaniaeth. Rwy'n deall nad yw trethi eraill fel TAW a Threth Cyngor yn gymwys.

  Rhowch wybod i'r Grŵp os ydych:

  1. Eisiau canslo'r datganiad hwn.
  2. Newid eich enw neu gyfeiriad cartref.
  3. Peidiwch â thalu digon o dreth ar eich incwm a/neu enillion cyfalaf mwyach.

  Os ydych yn talu treth incwm ar y gyfradd uwch neu ychwanegol ac eisiau derbyn y rhyddhad treth ychwanegol sy'n ddyledus i chi, rhaid i chi gynnwys eich holl roddion Cymorth Rhodd ar eich ffurflen dreth Hunanasesiad neu ofyn i Gyllid a Thollau EM addasu eich cod treth.

  Mae manylion Fy Rhoddwr Cymorth Rhodd yr un fath â manylion Cyswllt

  Fel arall, gallwch gyfrannu drwy:

  Rheol Sefydlog

  Mae hyn yn eich galluogi i roi rhoddion rheolaidd o symiau ac ar adegau o'ch dewis eich hun Lawrlwythwch y Ffurflen Sefydlog yma.  Dychwelwch hwn i'ch banc a rhowch wybod i ni'n ysgrifenedig neu drwy e-bost yr hyn rydych yn ei roi.

  Siec

  Ewch allan i 'Ymddiriedolaeth Penllergare' a'i phostio i Ymddiriedolaeth Penllergare, Coed Cwm Penllergaer, Penllergaer, Abertawe, SA4 9GS.

  Digwyddiadau Codi Arian/Nawdd

  Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu eich digwyddiad codi arian eich hun i gefnogi gwaith gwirfoddolwyr lleol i ddiogelu ac adfer Coedwig Cwm Penllergare, rhowch wybod i ni – byddwn yn eich helpu i'w hyrwyddo!

  Gadewch rodd etifeddiaeth i Goed Cwm Penllergare yn eich Ewyllys

  Rhodd yn eich Ewyllys yw un o'r ffyrdd mwyaf gwerthfawr o sicrhau dyfodol Coedwigoedd y Fali.  I'ch helpu i wneud Ewyllys, neu sut i newid un sy'n bodoli eisoes, cysylltwch â ni.

  Ble mae eich rhodd yn mynd? 

  Sylwer, codir tâl bach iawn gan y banciau am brosesu rhoddion cerdyn drwy Stripe. Fel arall, rydym yn gwarantu bod pob ceiniog a roddwch yn mynd tuag at ofalu am Goed y Cymoedd. Oni bai eich bod yn dweud fel arall neu os oes ymgyrch arbennig benodol, mae eich rhodd yn mynd tuag at ein tasgau mwyaf brys ar y pryd. Os hoffech i'ch cyfraniad gael ei gydnabod mewn ffordd benodol, cysylltwch â ni. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu.