Polisi Preifatrwydd

Pwy ydym ni

Mae Ymddiriedolaeth Penllergare yn elusen fechan a sefydlwyd i adfer a chynnal Coedwig Cwm Penllergare yn Abertawe.  Credwn mewn cadw'r preifatrwydd mwyaf i'n hymwelwyr, defnyddwyr y we, gwirfoddolwyr a chefnogwyr eraill.  Byddwn ond yn defnyddio'ch data at y dibenion rydych yn eu dymuno ac ni fyddwn byth yn cyflenwi nac yn masnachu eich data personol i unrhyw drydydd parti at ddibenion marchnata.  Gweler isod fanylion am sut rydym yn defnyddio ac yn diogelu eich data.

Pa ddata rydym yn ei gasglu a pham?

Gwirfoddolwyr:

Rydym yn casglu'r data personol canlynol gennych pan fyddwch yn cofrestru fel gwirfoddolwr:

 • Enw > Cyfeiriad
 • E-bost
 • Rhif ffôn
 • Enw Cyswllt Mewn Argyfwng, Cyfeiriad a Rhif Ffôn
 • Gwybodaeth feddygol a ystyrir gan yr unigolyn yn berthnasol i'w gwirfoddoli

Cesglir y wybodaeth hon sy'n ein galluogi i gysylltu â chi mewn perthynas â gwirfoddoli ym Mhenllergare a chyda gwybodaeth gefndir a newyddion perthnasol, megis ein e-gylchlythyr. Gallwch optio allan o dderbyn ein e-gylchlythyrau ar unrhyw adeg drwy glicio 'dad-danysgrifio' ar waelod y cylchlythyr, ac o e-byst uniongyrchol drwy e-bostio [email protected] a gofyn i ni eich tynnu oddi ar ein rhestr bostio.

Gofynnwn am wybodaeth gyswllt meddygol ac achosion brys fel y gallwn osgoi rhoi unrhyw dasgau i chi nad ydynt efallai'n briodol ar gyfer eich cyflwr, ac yn achos damwain neu salwch wrth wirfoddoli gallwn ddeall anghenion cymorth cyntaf mwy priodol.

Rydym hefyd yn gofyn am wybodaeth gefndir am ein gwirfoddolwyr:

 • Ystod oedran
 • Rhyw
 • A yw'r unigolyn yn ystyried bod ganddo anableddau

Cesglir y wybodaeth hon i roi dadansoddiad o'r math o bobl sy'n gwirfoddoli gyda ni.  Rhaid inni ddarparu'r dadansoddiad hwn i'n cyllidwyr i ddangos ein bod yn cynnwys pawb. Ni fydd y wybodaeth hon yn gysylltiedig ag unigolion ond bydd ond yn rhoi barn gyffredinol.

Bydd data'n cael ei gadw am o leiaf 6 blynedd o'r dyddiad cofrestru, fel sy'n ofynnol o dan gyfraith contract.

Bydd dilyn y ffurflenni papur hwn yn cael eu torri ar draws, a bydd data electronig yn cael ei ddileu o bob gyriant cyfrifiadurol, storfa cwmwl, a chyfryngau wrth gefn.

Cyfeillion Aelodaeth Penllergare

 • Enw > Cyfeiriad
 • E-bost
 • Rhif ffôn

Pan fyddwch yn ymuno â'n grŵp aelodaeth fel Cyfaill i Benllergare, byddwn yn gofyn am wybodaeth uchod i'n galluogi i gysylltu â chi gydag unrhyw ymholiadau, ac e-bostio/postio copïau o gylchlythyrau Cyfeillion ac Ymddiriedolaethau, ffurflenni adnewyddu aelodaeth, a manylion teithiau ac ati.  Gallwch ddad-danysgrifio o'n e-gylchlythyrau ar unrhyw adeg drwy glicio 'dad-danysgrifio'.

Bydd data'n cael ei gadw am o leiaf 6 blynedd o'r dyddiad cofrestru, fel sy'n ofynnol o dan gyfraith contract.

Bydd dilyn y ffurflenni papur hwn yn cael eu torri ar draws, a bydd data electronig yn cael ei ddileu o bob gyriant cyfrifiadurol, storfa cwmwl, a chyfryngau wrth gefn.

Rhoddwyr Gwefan a Rhoddwyr Cymorth Rhodd

 Rydym yn casglu'r data personol canlynol gan Donators:

 • Enw cyfreithiol llawn
 • Cyfeiriad (gan gynnwys Cod Post)
 • E-bost
 • Rhif ffôn
 • A yw'r unigolyn yn dalwr treth y DU

Mae enw a chyfeiriad cyfreithiol llawn yr unigolyn ac a ydynt yn dalwr treth y DU yn ofynion cyfreithiol ar gyfer prosesu hawliadau Cymorth Rhodd ac felly mae'n ofynnol iddynt er mwyn i Ymddiriedolaeth Penllergare adennill unrhyw Gymorth Rhodd.

Rydym yn casglu'r e-bost a'r rhif ffôn i'n galluogi i gysylltu â'r doniwr rhag ofn y bydd ymholiadau ynglŷn â'r rhodd neu'r cymorth rhodd.  Ni fydd y rhain yn cael eu defnyddio at unrhyw ddiben arall.

Bydd data ar gyfer rhoddion a/neu gymorth rhodd yn cael ei gadw am o leiaf 7 mlynedd o ddyddiad y ffurflen rhoi/cymorth rhodd yn unol â gofynion safonol ar gyfer gwybodaeth ariannol.

Sefydliadau eraill rydym yn eu defnyddio

Mae Ymddiriedolaeth Penllergare yn defnyddio'r sefydliadau canlynol i brosesu rhoddion ar-lein:

BTMyDonate

Localgiving

Rhowch Wrth i Chi Fyw

PayPal

Bydd y darparwr gwasanaeth a ddefnyddir yn weladwy i chi pan fyddwch yn rhoi'r rhodd drwy eu gwefan.  Gweler Hysbysiad Preifatrwydd y sefydliad perthnasol ei hun am ragor o wybodaeth.  Gall yr Ymddiriedolaeth newid neu ychwanegu at y darparwyr gwasanaethau hyn ar unrhyw adeg.

E-Gylchlythyrau

Rydym yn defnyddio darparwr trydydd parti, MailChimp, i gyflwyno ein cylchlythyrau a rhai negeseuon e-bost eraill. Rydym yn casglu ystadegau ynghylch agor e-bost a chliciau gan ddefnyddio technolegau safonol y diwydiant i'n helpu i fonitro a gwella ein e-gylchlythyr. I gael rhagor o wybodaeth, gweler hysbysiad preifatrwydd MailChimp. Gallwch ddad-danysgrifio o gylchlythyrau ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos drwy glicio ar y ddolen datdanysgrifio ar waelod y cylchlythyr.

Google Analytics

Pan fydd rhywun yn ymweld â www.penllergare.org rydym yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti, Google Analytics, i gasglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydym yn gwneud hyn i ddarganfod pethau fel nifer yr ymwelwyr â gwahanol rannau'r safle. Dim ond mewn ffordd nad yw'n adnabod neb y caiff y wybodaeth hon ei phrosesu. Nid ydym yn gwneud, ac nid ydym yn caniatáu i Google wneud, unrhyw ymgais i ddarganfod pwy yw'r rhai sy'n ymweld â'n gwefan.

Wi-Fi

Mae croeso i chi ddefnyddio'r Wi-Fi am ddim a ddarperir yn ein Siop Goffi, ond cofiwch y gall ein darparwr gwasanaethau llwybrydd a rhyngrwyd (BT) gasglu a storio gwybodaeth am eich dyfais a'ch safleoedd yr ymwelwyd â nhw.

Storio Data & Ddiogelwch

Mae Ymddiriedolaeth Penllergare yn defnyddio'r darparwyr storio cwmwl canlynol:

Blwch Galw Heibio

Coraltree QBox

Gyriant Microsoft One

Gweler Hysbysiad Preifatrwydd y sefydliad perthnasol ei hun am ragor o wybodaeth.  Gall yr Ymddiriedolaeth newid neu ychwanegu at y darparwyr gwasanaethau hyn ar unrhyw adeg.

Bydd Data Personol hefyd yn cael ei storio ar yriant caled o gyfrifiaduron a gliniaduron yr Ymddiriedolaeth, a gyriannau caled allanol a ddefnyddir i wrth gefn data.  Cedwir y rhain mewn ystafelloedd/cypyrddau dan glo pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.  Mae'r holl gyfrifiaduron wedi'u diogelu gan gyfrinair. Mae unrhyw ffeiliau sy'n cynnwys data personol wedi'u diogelu ymhellach gan gyfrinair.

Caiff ffurflenni copi caled eu ffeilio a'u cadw mewn cabinet neu swyddfa dan glo pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.

Bydd data personol aelodau Cyfeillion Penllergare a 100 o aelodau'r Clwb yn cael eu prosesu yng nghartref y gwirfoddolwyr sy'n cydlynu'r aelodaeth yn ogystal â phrif swyddfa'r Ymddiriedolaeth.  Mae'r holl gopïau meddal wedi'u diogelu gan gyfrinair a chedrwyd copïau caled mewn cabinet/ystafell dan glo pan nad yw'n cael ei defnyddio.

Mynediad i'ch gwybodaeth bersonol

Mae gennych hawl i weld, diwygio neu ddileu'r wybodaeth bersonol sydd gennym.  Gallwch hefyd optio allan o dderbyn gwybodaeth gennym. E-bostiwch eich cais i'n tîm yn [email protected].