Canolfan Ymwelwyr Newydd

Golau gwyrdd i ganolfan ymwelwyr newydd yng Nghoedwig Cwm Penllergare

Mae Ymddiriedolaeth Penllergare yn dathlu ar ôl derbyn caniatâd cynllunio gan yr awdurdod lleol i adeiladu canolfan ymwelwyr newydd ar ei safle hanesyddol.

Bydd gan yr adeilad newydd ôl troed carbon isel ac yn defnyddio technoleg werdd fel ynni'r haul ac yn defnyddio pwmp dŵr sgriw Archimedes yr Ymddiriedolaeth i gynhyrchu ynni.

Bydd yn cael ei orchuddio ag eryr pren o'r goedwig a bydd wedi'i leoli mewn man a fydd yn gwella tirwedd hardd gofrestredig Gradd II sensitif Coed Cwm Penllergare.

 

Bydd toiledau ychwanegol yn y ganolfan newydd hefyd a bydd mwy o leoedd parcio ar gael i ymwelwyr lleol a thwristiaid o bell ffordd.

Bydd gwaith ar y ganolfan ymwelwyr – a fydd yn adrodd hanes anhygoel ystâd Penllergare a'i berchennog o'r 19eg Ganrif, John Dillwyn Llewelyn, yn dechrau'n fuan.

Mae Ymddiriedolaeth Penllergare wedi bod yn rheoli ac yn adfer yr ystâd hanesyddol ers 2000 ac mae gwaith caled ei fyddin o dros 100 o wirfoddolwyr wedi helpu i ddenu hyd at 120,000 o ymwelwyr bob blwyddyn i'r safle.

Mae'r cyllid a ddarparwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yng Nghymru – ynghyd â rhoddion ymwelwyr, wedi helpu i dalu am lawer o'r gwaith seilwaith, y ganolfan ymwelwyr newydd ac adfer y gerddi muriog.

Gydag atyniadau'n cynnwys rhaeadr a llynnoedd, blodau'r gwanwyn a rhododendron, mae Coedwig Cwm Penllergare wedi bod yn fan gwyrdd pwysig a gwerthfawr i bobl leol yn ystod y pandemig.

Dywedodd Paul Baker Cadeirydd Ymddiriedolaeth Penllergare

"Rydym wrth ein bodd ein bod wedi derbyn cefnogaeth Cyngor Dinas Abertawe ar gyfer y cam diweddaraf yn natblygiad Coed Cwm Penllergare. Rydym yn ddyledus i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol am ei chyllid grant ac wrth gwrs yr holl bobl sy'n chwarae'r Loteri Genedlaethol.  Mae Coed Cwm Penllerardt yn lle arbennig ac mae gennym dîm arbennig iawn o wirfoddolwyr a staff sy'n gweithio'n ddiflino i wella profiadau ein hymwelwyr. Hyd yma, nid oes gennym adeilad i adrodd ei stori ryfeddol a'i bwysigrwydd rhyngwladol. Bydd yr adeilad newydd yn ein galluogi i gynnal ymwelwyr, ysgolion a chymunedau mewn awyrgylch ecogyfeillgar a dymunol a'u galluogi i ddysgu am bopeth sydd gan Goed Cwm Penllergare i'w gynnig, ei hanes, ei ecoleg a'i fioamrywiaeth. Bonws ychwanegol fydd ymgorffori seddau dan do yn ein siop goffi estynedig."

 Meddai Andrew White, cyfarwyddwr Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yng Nghymru:

"Mae rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer y ganolfan ymwelwyr newydd yn foment nodedig i Ymddiriedolaeth Penllergare wrth adfer y safle treftadaeth pwysig hwn.

"Bydd y cyhoeddiad hwn yn helpu i sicrhau y gall Coedwigoedd Cwm Penllergare ffynnu a chael eu mwynhau gan genedlaethau'r presennol a'r dyfodol ac yn helpu i annog twristiaeth i hybu economi Gogledd Abertawe."