Dod yn ffrind

Ymunwch â'r Cyfeillion os gwelwch yn dda

Helpwch Ni i Wneud Gwahaniaeth

Dyma ran aelodaeth Ymddiriedolaeth Penllergare ac mae'n agored i unrhyw un sy'n caru ac yn gwerthfawrogi Coed Cwm Penllergare ac sydd am ein helpu i ofalu amdano.

Mae'r Cyfeillion yn cyfrannu'n uniongyrchol at gynnal a chadw ein Cwm unigryw a hardd drwy helpu i godi arian y mae mawr ei angen. Mae rhai Cyfeillion, fel gwirfoddolwyr, yn mynd ati i gefnogi'r Ymddiriedolaeth yn ôl y sgiliau a'r amser sydd ar gael iddynt. Mae eraill, yn enwedig y rhai sy'n gweithio neu'n byw o bell yn ein cefnogi gyda'u tanysgrifiadau, yn cyfrannu at apeliadau ac i'n clwb hynod lwyddiannus.

Ble bynnag y byddwch, yn agos neu'n bell, mae angen ei Ffrindiau ar Benllergare!

YMUNWCH Â NI HEDDIW!

Yn gyfnewid am hyn, rydym yn rhoi gwybod i'n HOLL aelodau am yr hyn sy'n digwydd ym Mhenllergare drwy fwletinau newyddion rheolaidd, diweddariadau ar-lein a Phen-Cyfeillion, ein cyhoeddiad darluniadol am adfer Coed y Fali, ei gefndir hanesyddol, ei fywyd gwyllt a'i weithgareddau y Cyfeillion.

Mae rhaglen gymdeithasol y Cyfeillion yn rhedeg o fis Mawrth i fis Rhagfyr – gyda nifer amrywiol o gyfarfodydd gyda siaradwyr, digwyddiadau, teithiau tywys ac ymweliadau â mannau o ddiddordeb.

 

YMUNWCH Â NI OS GWELWCH YN DDA

GYDA'N GILYDD gallwn ni I GYD wneud gwahaniaeth!

 

Cofrestrwch isod am danysgrifiad blynyddol (£15 unigolyn, £20 teulu).

Gallwch hefyd alw heibio am sgwrs a chodi ffurflen gofrestru yn ein Siop Goffi neu fel arall Cyfeillion-Aelodaeth-Taflen-Gwe-2016.

Cofiwch y gallwch adnewyddu eich aelodaeth yn awtomatig bob blwyddyn ac y gallwch wrth gwrs ganslo ar unrhyw adeg. Bydd ein ffurflen ar-lein yn mynd â chi Stripe i wneud taliad. Nid oes angen i chi gael cyfrif Stripe i dalu gyda'ch cerdyn credyd/debyd drwy Stripe, gallwch dalu fel gwestai.

PWYSIG: Llenwch y ffurflen isod a hefyd ail-nodi'r tanysgrifiad/rhodd a ddewiswyd a'r swm gofynnol ar y ffurflen Stripe , h.y.Unigolyn Tanysgrifiad Blynyddol £15. Gwnewch hyn i sicrhau ein bod yn cofrestru eich tanysgrifiad/rhodd gywir.

  Manylion cyswllt


  Cymorth Rhodd

  Os ydych yn talu treth incwm yn y DU, llenwch y datganiad Cymorth Rhodd. Bydd hyn yn ein galluogi i adennill y dreth oddi wrth Gyllid y Wlad, gan gynyddu gwerth eich tanysgrifiad heb unrhyw gost i chi. Gellir darllen telerau ac amodau pellach sy'n gysylltiedig â Chymorth Rhodd yma.

  HeddiwYn ystod y 4 blynedd diwethafYn y dyfodol

  Drwy roi ticed yr uchod, rwy'n cadarnhau fy mod yn drethdalwr yn y DU ac yn deall os ydw i'n talu llai o Dreth Incwm a/neu Dreth ar Enillion Cyfalaf na faint o Gymorth Rhodd a hawliwyd ar fy holl roddion yn y flwyddyn dreth honno mai fy nghyfrifoldeb i yw talu unrhyw wahaniaeth. Rwy'n deall nad yw trethi eraill fel TAW a Threth Cyngor yn gymwys.

  Mae manylion Fy Rhoddwr Cymorth Rhodd yr un fath â manylion Cyswllt